KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW

Administrator danych

Informujemy, że Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usługowe „TOMBOR” Celina Toman, Jerzy Toman   z siedzibą przy ulicy Zbożowej nr 38, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”

Inspektor ochrony danych (IOD)

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: tombor@tombor.com.pl w sprawach dotyczących Pani /Pana danych osobowych.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie Pani /Pana danych osobowych odbędzie się w celach:

 • zawarcia, wykonywania i zakończenia umowy o pracę;
 • wykonywania obowiązków wynikających z Kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych, w tym prowadzenia oraz archiwizacji akt osobowych;
 • wykonywania czynności związanych z obowiązkami i odpowiedzialnością pracownika, zakazem konkurencji, kwalifikacjami zawodowymi pracownika, w tym realizacją szkoleń;
 • zarządzania personelem, planowania i analizy zatrudnienia, zarządzania mieniem powierzonym pracownikowi, wypłat i zarządzania wynagrodzeniami, przydzielania zadań, oceny pracownika;
 • zarządzania wynikami pracy, w tym profilowania do celów statystycznych oraz rozwojowych;
 • zarządzania rozwojem, w tym profilowania do celów statystycznych i biznesowych;
 • wykonywania czynności związanych z ewentualną odpowiedzialnością porządkową pracowników, odpowiedzialnością pracowników za szkodę wyrządzoną pracodawcy, odpowiedzialnością pracowników za mienie powierzone pracownikowi, w tym ustalanie i dochodzenie ewentualnych roszczeń;
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o: ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy, zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rachunkowości, powszechnym obowiązku obrony oraz z innych zobowiązań wywodzących się z obowiązujących regulacji;
 • organizowania i współfinansowanie dodatkowych świadczeń dla pracowników oraz dla członków rodziny lub partnerów pracowników (np. grupowe ubezpieczenie na życie, ubezpieczenia zdrowotne, benefit system);
 • zapewnienia bezpieczeństwa na terenie należącym do Spółki;
 • zapewnienia ochrony informacji oraz przestrzegania tajemnic zawodowych;
 • obsługi finansowej, administracyjnej oraz informatycznej, w tym założenia i utrzymywania kont
  w systemach informatycznych oraz umożliwienie zdalnej pracy;
 • zapewnienia współpracy i komunikacji na poziomie Spółki oraz podmiotów zewnętrznych, które świadczą usługi na rzecz Spółki, w tym umożliwienie współpracy na globalną skalę (np. książki korporacyjne, planowanie i analiza zatrudnienia);
 • udostępniania danych podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym podanie jest niezbędne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy.
 • monitoring GPS w celu zapewnienia bezpieczeństwa i optymalizacji wykorzystania floty pojazdów

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 • niezbędność do zawarcia i wykonywania umowy o pracę, w tym korzystania z praw i wykonywania obowiązków pracownika lub pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., dalej: „RODO”);
 • przepis prawa – w zakresie obowiązków wynikających z tych przepisów, w tym prawa pracy, przepisów o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy, zakładowym funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, rachunkowości, powszechnym obowiązku obrony (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • prawnie uzasadnione interesy administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj. m.in.:

–  zapewnianie bezpieczeństwa na terenie należącym do Spółki, gdzie uzasadnionym interesem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa;

–  zarządzanie rozwojem oraz zasobami ludzkimi, w tym podnoszenie kwalifikacji (także na poziomie całej grupy), gdzie uzasadnionym interesem jest dbanie o jak najwyższy poziom kadry zarządzającej oraz pozostałych zatrudnionych;

–  zarządzanie rozwojem, gdzie dane mogą być wykorzystane w procesie profilowania umożliwiającego optymalne wykorzystanie potencjału osób zatrudnionych;

–  przekazanie danych osobowych w związku ze świadczeniami dodatkowymi (ubezpieczenie, aktywność sportowa i inne), gdzie uzasadnionym interesem jest zagwarantowanie jak najlepszych warunków pracy osobom zatrudnionym;

–  dane administracyjne dotyczące podróży, takie jak informacje o podróżach służbowych, szczegóły rezerwacji, numer paszportu, numer firmowej karty kredytowej, faktury związane z podróżą i diety

–  Pani /Pana zgoda w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) tj. m.in. do wykorzystania wizerunku w związku z jego publikacją w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej ;

Okres przechowywania danych

Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zatrudnienia, a następnie przez okres wskazany przez przepisy prawa pracy i inne przepisy szczególne m.in.: ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych.

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Panią /Pana zgodę, Administrator będzie przechowywał Pani /Pana dane do momentu wycofania zgody.

Spółka zakończy przetwarzanie danych zbieranych w oparciu o jej prawnie uzasadniony interes, jeżeli zgłosi Pani /Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach.

Odbiorcy danych

Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być:

 • podmioty trzecie w związku z wykonywaniem Pani /Pana obowiązków pracowniczych np.: usługi wspólne dla kadr, dostarczanie szkoleń i kursów zawodowych, rekrutacji i zarządzania kadrami, wsparcie i utrzymanie infrastruktury IT, doradztwo prawne, analiza  zachowań  użytkowników, obsługa zamówień, weryfikacja zgodności (audyty), szkolenia i rozwój – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z pracodawcą i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami, tj. np.: niezależni zewnętrzni przedstawiciele, usługodawcy, dostawcy, partnerzy, dystrybutorzy, wykonawcy usług pocztowych i operacyjnych, zarządzania dokumentacją;
 • podmioty trzecie oferujące dodatkowe świadczenia dla pracowników takie jak grupowe ubezpieczenia, inne benefity oraz podmioty uczestniczące w organizacji podroży służbowych;
 • organy egzekucyjne, organy ścigania i organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

Przekazywanie danych poza EOG – Nie występuje

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W szczególności przysługuje Pani /Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby profilowania;
 • wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych Pani /Pana danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani /Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani /Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani /Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych na adres mailowy:tombor@tombor.com.pl.

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach i niepodania

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe, a skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości realizacji stosunku pracy. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem odmowy ich podania będzie brak możliwości realizacji poszczególnych celów wskazanych wyżej.

Comments are closed.