MONITORING SYSTEMÓW ALARMOWYCH WRAZ Z GRUPĄ INTERWENCYJNĄ

Monitoring systemów alarmowych ma za zadanie, w przypadku wystąpienia alarmu, wezwanie pomocy ze strony wyspecjalizowanych służb, a konkretnie – interwencji zmotoryzowanych załóg ochrony fizycznej zwanych grupami interwencyjnymi. W ramach monitoringu zbierane są również informacje o stanie systemu alarmowego w chronionym obiekcie. Transmisja sygnałów alarmowych poza teren obiektów objętych ochroną może być wykonana drogą przewodową, najczęściej za pośrednictwem linii telefonicznej lub drogą bezprzewodową, najczęściej przez zespół radiowego nadajnika – odbiornika.

Posiadamy stację monitorowania sygnałów alarmowych oraz załogi interwencyjne wyposażone w najlepszej jakości sprzęt.

TECHNICZNE ZABEZPIECZENIE OBIEKTÓW

Projektujemy, montujemy oraz konserwujemy elektroniczne systemy alarmowe sygnalizujące zagrożenie chronionych osób i mienia.

System alarmowy

Systemem alarmowym nazywamy zespół urządzeń stosowanych w celu zabezpieczenia danego obiektu przed włamaniem lub pożarem. W systemach włamaniowych najczęściej spotykane są czujniki podczerwieni reagujące na ruch i czujniki magnetyczne montowane na bramach, drzwiach, oknach (wzbudzenie czujnika powoduje alarm). Często dodatkowym elementem systemu włamaniowego jest system antynapadowy w postaci ukrytego przycisku alarmowego albo w formie pilota. System jest włączany i wyłączany przez wpisanie kodu, który zna tylko użytkownik. Klawiatury kodowe posiadają również wybieranie pod przymusem, wpisujemy ustalony kod, który powoduje uruchomienie cichego alarmu i powiadomienie stacji monitorowania. Zgodnie z nomenklaturą stosowaną w polskich i europejskich normach systemy alarmowe dzielą się na systemy sygnalizacji włamania i napadu oraz systemy dozorowe CCTV i kontroli dostępu stosowane w zabezpieczeniach.

Dla poszczególnych systemów używane są następujące uproszczenia:

  • systemy sygnalizacji włamania i napadu – w skrócie SSWiN ;
  • systemy telewizji dozorowej – w skrócie CCTV;
  • systemy kontroli dostępu – w skrócie SKD.

Systemy przeciwpożarowe stanowią kolejną istotną grupę wśród systemów alarmowych. Realizowane są w oparciu o czujniki ognia, czujniki optyczne dymu, przyciski ręcznego powiadamiania. W dużych obiektach często systemy te mają połączenie ze strażą pożarną oraz działają z innymi systemami ochrony przeciwpożarowej z automatycznymi systemami gaśniczymi, systemami oddymiania i nawiewowymi, systemami awaryjnego oświetlenia, systemami dźwiękowego ostrzegania.

Systemy alarmowe nie są zbyt trudne w obsłudze, a znacznie zwiększają bezpieczeństwo obiektu.

Jak tworzyć skuteczne systemy zabezpieczeń?

Wielu osobom wydaje się, że skuteczny system zabezpieczeń można stworzyć tylko w oparciu o system alarmowy sygnalizacji włamania lub tylko wyposażając obiekt w dobre drzwi z atestowanymi zamkami. Niektórzy uważają z kolei, że wystarczą wyłącznie pracownicy ochrony, którzy będą dozorowali teren obiektu.

Teoria i praktyka pokazują, że w większości przypadków skuteczną ochronę można osiągnąć przez odpowiednie powiązanie wszystkich tych elementów. Warto więc poznać zasady pozwalające określić, czy dany system zabezpieczenia obiektu będzie skuteczny, czy też nie.

Trzeba zacząć od ustalenia, co jest obiektem chronionym i jaki jest cel ochrony oraz zdefiniować obszary związane z ochroną.

Jesteśmy w tym zakresie specjalistami i służymy Państwu pomocą.