INFORMACJA DLA KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY

Informujemy, że zgodnie z art. 38b ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2213, z późn. zm.) kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma obowiązek co 5 lat przejść kurs doskonalący umiejętności, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pkt 8, obejmujący przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia oraz przedstawić właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji, zaświadczenie o odbyciu tego kursu.

Zaświadczenie o ukończeniu takiego kursu pracownik ochrony będzie obowiązany przedstawić organowi Policji po upływie 5 lat od daty uzyskania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. W przypadku osób, które posiadały licencję pracownika ochrony fizycznej i zostały z urzędu wpisane przez organ Policji na ww. listę, termin ten będzie liczony od dnia 1 stycznia 2014 r. Natomiast kolejne terminy przedstawiania zaświadczeń o ukończeniu kursu doskonalącego umiejętności liczone będą od daty ukończenia poprzedniego kursu doskonalącego umiejętności.

Comments are closed.